ROB NANNINGA QUOTES

Designed by Constantia Oomen

Rob Nanninga quote
De oorsprong van onze westerse astrologie ligt bij de Babyloniërs,
een zeer bijgelovig volk dat overal voortekenen meende te zien. Op
oude kleitabletten kunnen we intrigerende voorspellingen lezen,
zoals: ‘Als een witte hond tegen iemand aan plast zal armoede hem
treffen.’ Ook aan de verschijning van hemellichamen werd betekenis
toegekend. Op een kleitablet van 2470 v.Chr. stond bijvoorbeeld in
spijkerschrift te lezen: ‘Als de maan op de eerste nacht van de maand
zichtbaar is, zal er vrede heersen in het land.’
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

Magie is meerbaar
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

Een westerling die zichzelf als een
dominerende Leeuw beschouwt, blijkt naar Indiase opvatting dus in
wezen een schuchtere Kreeft te zijn. Het is duidelijk dat op zijn minst
een van beide indelingssystemen niet deugt.
Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

Als uittredingservaringen met elkaar of met
verifieerbare feiten overeenstemmen, kan dat evengoed wijzen op
telepathie of helderziendheid.
Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

Een probleem dat vrijwel alle astrologen negeren betreft het lot van
de mensen die binnen de Noordpoolcirkel zijn geboren. Zij kunnen
het daar niet alleen venijnig koud hebben, het is ook onmogelijk om
hun geboortehoroscoop te trekken, omdat bepaalde sterrenbeelden er
nooit boven de horizon komen. Zo bevindt de Russische havenstad
Moermansk zich in een soort astrologisch niemandsland. Misschien
wonen daar de mensen die waarlijk vrij zijn, omdat ze zich hebben
onttrokken aan de kosmische invloeden. Of zijn ze psychisch
misvormd?
Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

Magic is measurable
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

Magie is meetbaar
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

Iedereen kan vuur trotseren, maar niet voor onbeperkte tijd. Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

Voordat ik wist dat er scheikundige formules bestonden, kreeg ik op
mijn verjaardag een scheikundedoos cadeau. Daarin zat een groot
aantal reageerbuisjes met stoffen waarvan ik nooit eerder had
gehoord. Sommige hadden mooie kleuren, maar de meeste waren
gewoon wit. Op het eerste gezicht leken al deze witte stoffen mij niet
zo interessant. Alleen hun verschillende namen wekten mijn
nieuwsgierigheid op. Verschilden ze werkelijk van elkaar? In de
handleiding stonden nauwkeurige instructies voor een groot aantal
proeven die met behulp van de beschikbare ingrediënten konden
worden uitgevoerd. Bij een van deze proeven moest de jonge
onderzoeker een schepje witte kristallen in water oplossen en daar
vervolgens een ander wit goedje aan toevoegen. Even schudden, en
plotseling was er een wonder gebeurd: het water kleurde prachtig
blauw!
Het resultaat van deze proef verraste mij zeer. Ik had het niet voor
mogelijk gehouden dat twee witte stoffen samen een blauwe kleur
kunnen opleveren. Met mijn verfdoos had ik nooit zulke rare dingen
beleefd. Ik herhaalde de proef verscheidene malen en verkreeg
telkens hetzelfde resultaat. Kennelijk had ik niet te maken met een
eenmalig wonder, maar met een soort wet. Ik gooide op goed geluk
andere stoffen bij elkaar, maar daarbij gebeurde zelden iets
bijzonders. De proeven die een verrassend resultaat opleverden,
waren vrijwel allemaal al in de handleiding beschreven. Ik voerde
alle proeven uit en liet de meest spectaculaire later aan mijn vriendjes
zien. Ook zij waren enthousiast en vroegen op hun verjaardag een
scheikundedoos cadeau. (Maar helaas waren de meeste moeders niet
zo tolerant als de mijne; zij wilden geen rommel in de keuken
hebben.)
Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

Ik ben gespecialiseerd in alle soorten folk (liefst de meer ongewone):
acid folk, psychedelic folk, wyrd folk, free folk, neo-folk, progressive
folk, folk rock, gothic folk, middeleeuwse folk, barokfolk, ethnic folk,
pagan folk, singer/songwriter folk, gallicische folk, bretonse folk,
et cetera.
Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

... op het krankzinnige idee kwam
om een kroonluchter aan een vork te hangen. De deugdelijkheid van
de vork kon toch wel op een eenvoudiger manier worden
vastgesteld?
Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

Laatst liep ik door de stad te fluiten. Een fietser die mij achterop
kwam, floot precies hetzelfde deuntje. Dit zou toeval kunnen zijn,
maar ik bedacht dat er nog een andere verklaring mogelijk was. Ik
was begonnen te fluiten nadat ik inkopen had gedaan bij de
supermarkt, waar altijd de radio aanstaat. Waarschijnlijk had ik het
deuntje daar onbewust opgepikt en had ook de fietser ergens de
klanken van Radio 3 opgevangen. In dit geval zou er dus sprake
kunnen zijn van een gemeenschappelijke, achterliggende oorzaak.
Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

Misschien is Psi vergelijkbaar met
creativiteit of met liefde op eerste gezicht, fenomenen die eveneens
moeilijk op commando in een laboratorium kunnen worden
gedemonstreerd. 
Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

Via een oproep [...] zou je een aardige collectie sterke
verhalen kunnen verzamelen. Daarbij is het te verwachten dat de
sterkste verhalen dikwijls lang geleden zijn gebeurd, want hoe vaker
iemand een verhaal heeft verteld, des te overtuigender wordt het
gebracht. Elementen die afbreuk doen aan de kracht van het verhaal
worden geleidelijk aan weggelaten, terwijl ondersteunende
elementen ongemerkt worden toegevoegd. 
Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Constantia Oomen to Rob Nanninga quote

Hallo Rob.

Dank je wel! Ik ben er zeer blij mee en heb je cd's en toebehoren meteen op mijn harde schijf gezet!
Als ik door het dak van de kosmos stuiter door het "allemaal achter elkaar te beluisteren" zal ik trachten je daarvan op de hoogte te stellen.

Een welgemeende dikke kus voor deze lieve postzending!

X

Constantia
Constantia Oomen-Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

Hoi Sten,

Misschien vind je dit wel wat. Doet denken
aan Crosby, Stills & Nash en Simon en Garfunkel.
Niet dat ik daar nu zo'n groot liefhebber van
ben, maar deze plaat (die ik vannacht ontdekte,
terwijl ik Korn mit Kümmel dronk) bevalt mij wel.

Bij mij begint het licht eindelijk weer te
gloren aan het einde van de tunnel. Hopelijk
kan de Skepter nu begin mei naar de drukker.
Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

De kans
dat mevrouw C. over een aap droomde en er vervolgens een op straat
tegenkwam, was natuurlijk ongelooflijk klein, maar dat geldt ook
voor de kans dat zij een vijfling zou kunnen baren. Toch zijn er
vrouwen die dat is overkomen. Het grote aantal vrouwen dat
kinderen baart, maakt het waarschijnlijk dat enkelen een vijfling ter
wereld brengen. Evenzo geldt: hoe meer er over apen wordt
gedroomd, des te groter is de kans dat een van die dromen uitkomt,
tenzij het uitgesloten is dat iemand ooit een aap tegenkomt.
Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

Het geloof in het bestaan van geesten was altijd al een onderdeel
van het christendom geweest, maar onder invloed van de kerken had
men de geesten eeuwenlang geassocieerd met het kwade. Pas toen
men in de negentiende eeuw meer nadruk ging leggen op Gods
liefde, werd ook de geesten een beter karakter toegedicht, zodat men
ze niet langer op afstand hoefde te houden. De geesten bleken hun
nabestaanden graag te willen helpen, en ze stelden geen harde eisen,
zoals dat in minder ontwikkelde samenlevingen gebruikelijk is.

Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

Schijnbare causale relaties kunnen leiden tot bijgelovige
handelingen. De schaker die een belangrijke partij wint na een kop
kamillethee te hebben gedronken, grijpt bij een volgende partij
opnieuw naar zijn theebuiltjes. Levert dat wederom succes op, dan
kan het zijn dat hij in het vervolg geen enkele partij meer speelt
zonder van tevoren kamillethee te hebben gedronken. Op den duur
kan hij wellicht niet meer zonder en wordt hij nerveus wanneer de
thee ontbreekt. Vooral mensen die in grote spanning of onzekerheid
verkeren, nemen dikwijls hun toevlucht tot bijgelovige praktijken.
Veel soldaten die het slagveld op moesten, namen een talisman mee.
Hoe vaker ze daarmee ongeschonden uit de strijd kwamen, des te
groter werd hun vertrouwen in de macht van de magie.

Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote
The origin of our Western astrology lies with the Babylonians, a very superstitious people who thought they saw omens everywhere. We can read intriguing predictions on old clay tablets,
such as: "If a white dog pees at someone, poverty will hit him." The appearance of heavenly bodies was also given meaning. On a clay tablet from 2470 BC. was for example in
cuneiform script: "If the moon is visible on the first night of the month, there will be peace in the country."
Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

Magic is measurable if you know what you are measuring
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

A westerner who considers himself as a dominating Lion, according to the Indian view therefore appears to be essentially a timid Cancer. It is clear that at least one of the two classification systems is wrong. 
Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

If out of body experiences match or correspond with verifiable facts, it may just as well indicate telepathy or clairvoyance.
Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

A problem that almost all astrologers ignore concerns the fate of the people born within the Arctic Circle. Not only can it be viciously cold out there, it is also impossible to draw their birth chart because certain astrological constellations never rise above the horizon. The Russian port city Murmansk is in a kind of astrological no man's land. Perhaps the people who are truly free live there because they have themselves withdrawn from cosmic influences. Or are they psychic deformed?
Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

Magic is measurable if you know what you are measuring
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

Magic is measurable if you know what you are measuring
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

Everyone can brave fire, but not for an unlimited time. 
Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

Repeatable experiments

Before I knew that chemical formulas existed, I received a chemistry box on my birthday. It contained a large number of test tubes containing substances I had never heard of before. Some had nice colors, but most were just white. At first glance, all these white substances didn't seem that interesting to me. Only their different names aroused my curiosity. Did they really differ from each other? the manual provided precise instructions for many tests that could be performed using the available ingredients. In one of these tests, the young researcher had to dissolve a scoop of white crystals in water and then add another white substance. Shake for a moment, and suddenly a miracle had happened: the water colored beautifully blue!

I was very surprised at the result of this test. I did not think it possibly that two white substances together yielded a blue color. I never experienced such weird things with my paint box. I repeated the test several times and obtained the same result every time. Apparently I was not dealing with a one-time wonder, but with some kind of law. I randomly threw other materials together, but rarely anything special happened. Almost all of the tests that yielded a surprising result were already described in the manual. I carried out all tests and showed the most spectacular later to my friends. They too were enthusiastic and asked for a chemistry box on their birthday. (But, unfortunately, most moms weren't as tolerant as mine; they didn't want clutter in the kitchen.)
Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

I specialize in all types of folk 
(preferably the more unusual):
acid folk, psychedelic folk, wyrd folk, free folk, neo-folk, progressive
folk, folk rock, gothic folk, medieval folk, baroque folk, ethnic folk,
pagan folk, singer/songwriter folk, gallic folk, breton folk,
et cetera

Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

... the crazy idea came to hang a chandelier on a fork. Surely the reliability of the fork could be determined in a simpler way?

Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

Recently I went whistling through the city. A cyclist behind me whistled exactly the same tune. This could be a coincidence, but I thought there was another explanation possible. I started whistling after I made purchases at the supermarket, where the radio is always on. I probably had picked up the tune there unconsciously as had the cyclist from somewhere the sounds from Radio 3. So in this case there would be a common underlying cause.
Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

Perhaps Psi is similar to creativity or love at first sight, phenomena that are also difficult to demonstrate on 
command in a laboratory.
Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

Through a call [...] you could get a nice collection tall tales. In addition, it is to be expected that the most far-fetched stories often happened a long time ago, because the more often someone has told a story, the more convincing it is. Elements that impair the power of the story are gradually omitted while supporting elements are added unnoticed.
Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Constantia Oomen to Rob Nanninga quote

Hi Rob.

Thank you! I am very happy with it and put your CDs and accessories on my hard disk right away! If I bounce through the roof of the cosmos by "listening to it all in succession" I will try to inform you. big kiss for this sweet mail!

X

Constantia
Constantia Oomen-Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

4/18/2011 3:13 PM, Rob Nanninga wrote:
>> http://www.filesonic.com/file/722420271/034_-_Fleet_Foxes_-_Helplessness_Blues_-_

>> (bottom right click on slow download)


>> Hi Sten,

>> You might like this. Reminiscent
>> of Crosby, Stills & Nash and Simon and Garfunkel.
>> Not that I'm such a big fan of
>> that now, but I like this record (which I discovered last night,
>> , while I was drinking Korn mit Kümmel).

>> For me, the light finally
>> starts to shine again at the end of the tunnel.  Hopefully
>>  the Skepter can now go to the printer in early May.
Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

The probability that Mrs C. dreamed about a monkey and then ran into one in the street, of course, was incredibly small, but so is the chance that she might give birth to quintuplets. There are nevertheless women who will do just that. Considering the large number of women giving birth to children, it is likely that a few will give birth to five. Similarly, the more monkeys become dreamed of, the greater the chance that one of those dreams will come true, unless it is impossible that someone will ever come across a monkey.
Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

Belief in the existence of spirits had always been part of Christianity, but under the influence of the churches, spirits had been associated with evil for centuries.

Only when the emphasis in the nineteenth century was placed on God's love, the spirits were also attributed a better character, so that they no longer had to be kept at a distance. The spirits turned out to be eager to help their relatives, and they did not make hard demands, as is customary in less developed societies.

Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

Apparent causal relationships can lead to superstitions
actions.
The chess player who wins an important game after drinking a cup of chamomile tea, again grabs his tea bags in the next game.

If this again proves successful, it may be that he no longer plays any game without drinking chamomile tea beforehand. In the long run, he may not be able to live without it and become nervous when the tea is missing. Especially people who are in great tension or uncertainty often resort to superstitious practices.
Many soldiers who had to enter the battlefield took a talisman with them. The more often they came out of battle unscathed, the more
their confidence in the power of magic grew.

Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quotes

Veel mensen kennen hun eigen sterrenbeeld en hebben wel eens
gehoord of gelezen welke eigenschappen daarmee in verband worden
gebracht. Zo weten Rammen dat ze van nature impulsief en actief
zijn, terwijl Stieren hebben gehoord dat ze er niet zo gemakkelijk toe
komen om ergens energie in te steken. In wezen is natuurlijk
iedereen wel eens impulsief. We kunnen evenwel verwachten dat
mensen die zich identificeren met het sterrenbeeld Ram extra veel
betekenis toekennen aan de momenten waarop zij zich impulsief
gedroegen, omdat ze menen dat hun ware aard op zulke momenten
naar boven kwam. Het is zelfs mogelijk dat Rammen zich
daadwerkelijk impulsiever zullen gaan gedragen, omdat ze hun
impulsen eerder accepteren. Dit alles kan van invloed zijn op het
invullen van een psychologische vragenlijst. De Rammen die in
astrologie geloven, zullen eerder dan Stieren geneigd zijn om de
vraag ‘Volg je dikwijls je spontane impulsen?’ met ja te
beantwoorden.

Veel astrologen zijn niet erg ingenomen met de kwantitatieve
onderzoeksmethode omdat je volgens hen astrologische factoren
nooit uit hun context mag isoleren. Een horoscoop vormt een geheel
van betekenissen. Zo krijgt het teken waarin de Zon staat pas
betekenis in relatie tot de overige duidingsaspecten. De uiteindelijke
interpretatie van een horoscoop is daarom meer dan een optelsom
van de afzonderlijke elementen. Hetzelfde geldt voor een heleboel
dingen: de smaak van soep is meer dan een optelsom van de
verschillende ingrediënten en het gedrag van mensen is zelfs zo
complex, dat we nooit alle oorzaken daarvan kunnen achterhalen.
Maar dat maakt het niet onmogelijk om door middel van kwantitatief
onderzoek tot algemene uitspraken te komen. De wetenschap is vol
van dergelijke uitspraken. [...] Als mensen
met een bepaald zonneteken op geen enkele wijze meer met elkaar
overeenkomen dan met alle overige mensen, is het de vraag in
hoeverre astrologen nog rekening dienen te houden met deze factor.
De Zon is dan als het ware een verdroogde kruidnagel in de soep, die
best gemist kan worden, omdat niemand proeft of hij er nu wel of
niet in zit.

Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quotes

Many people know their own zodiac sign and have heard or read what properties are associated with it. For example, Aries know that they are impulsive and active by nature, while Taurus have heard that they have difficulties to put energy into something. It goes without saying that everyone is impulsive at times. However, we can expect that people who identify with the zodiac sign of Aries will give extra significance to the moments when they acted impulsively, because they believe that their true nature emerged at such moments. It is even possible that Aries will actually behave more impulsively, because they are more likely to accept their impulses. All this can influence the completion of a psychological questionnaire. The Aries who believe in astrology are more likely than Taurus to answer the question "Do you often follow your spontaneous impulses?"

Many astrologers are not very pleased with the quantitative research method because they say you should never isolate astrological factors from their context. A horoscope is a set of meanings. For example, the sign in which the Sun stands only becomes meaningful in relation to the other aspects of interpretation. The final interpretation of a horoscope is therefore more than the sum of the individual elements. The same goes for a lot of things: the taste of soup is more than the sum of the different ingredients, and people's behavior is so complex that we can never find out all the causes. But that does not make it impossible to arrive at general statements by means of quantitative research. Science is full of such statements. […] If people with a certain sun sign do not correspond in any way more than all other people, the question is to what extent astrologers should still take this factor into account. The Sun is then, as it were, a dried clove in the soup, which can be missed, because nobody tastes whether it is in it or not.

Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

... liet zien wat er kan gebeuren als zo’n koppeling toevallig optreedt. Hij stopte hongerige duiven in kooitjes en zorgde ervoor dat ze iedere vijftien seconden even uit een voerbakje konden eten. Het bleek dat de duiven na enige tijd vreemde rituelen hadden ontwikkeld. Een duif liep bijvoorbeeld voortdurend linksom de kooi rond, terwijl een andere zijn kop steeds heftig heen en weer zwaaide. De dieren gedroegen zich alsof er een verband bestond tussen hun vreemde bewegingen en het verkrijgen van voedsel. [...] Op het moment dat het voerbakje tevoorschijn springt, maakt de duif vaak toevallig een bepaalde beweging. De beloning (het voedsel) vergroot de kans dat hij deze beweging opnieuw zal maken. Wanneer hij daarvoor weer toevallig wordt beloond, zal de beweging nog vaker voorkomen. Daarmee wordt tevens de kans op nieuwe beloningen groter, zodat de duif uiteindelijk steeds dezelfde beweging maakt.

Iets dergelijks kan ook mensen overkomen wanneer ze menen dat er een oorzaak-gevolgrelatie bestaat tussen twee dingen die toevallig kort na elkaar plaatsvinden. De man die mij opbelde met het verhaal dat hij wolken kon laten verdwijnen, is daarvan een goed voorbeeld. Deze [...] had ontdekt dat schapenwolkjes oplosten wanneer hij er aandachtig naar keek. Hij was ervan overtuigd dat dit geen toeval kon zijn en schreef zichzelf psychokinetische krachten toe. In werkelijkheid is schapenwolkjes nooit een lang leven beschoren. Op een zomerse dag verdwijnen er constant kleine wolkjes en ontstaan er nieuwe. De kans dat het wolkje waar je je blik op richt binnen een kwartier is opgelost, is daarom erg groot. Dat komt niet omdat het wolkje zich bekeken voelt! Het een heeft niets met het ander te maken, evenmin als het vreemde gedrag van [...] duiven het voerbakje te voorschijn deed springen.
Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

... showed what can happen if such a connection happens by chance. He put hungry pigeons in cages and made sure they could eat from a food bowl every fifteen seconds. It turned out that after some time the pigeons had developed strange rituals. One pigeon, for example, constantly walked around the cage counterclockwise, while another kept swinging its head violently. The animals behaved as if there was a connection between their strange movements and food. [...] The moment the food bowl pops out, the pigeon often happens to make a certain movement. The reward (the food) increases the chance that he will make this move again. If he is accidentally rewarded for this, the movement will occur even more often. This also increases the chance of new rewards, so that the pigeon in the end always makes the same movement.
Something like that can also happen to people when they believe that there is a cause-effect relationship between two things that happen to occur in quick succession. The man who called me with the story that he could make clouds disappear is a good example of this. This [...] had discovered that sheep clouds dissolved when he looked at them carefully. He was convinced that this could not be a coincidence and attributed himself psychokinetic powers. In reality, sheep's clouds are never long lived. On a summer day, small clouds constantly disappear and new ones emerge. The chance that the cloud you focus on is resolved within fifteen minutes is therefore very high. That is not because the cloud feels watched! One has nothing to do with the other, just as the strange behavior of [...] pigeons didn't made the food bowl pop out.
Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote
Verborgen betekenissen
Niet alle sporadisch voorkomende combinaties van gebeurtenissen worden als paranormaal beschouwd. ’ [...] droomde dat hij de Ierse Sweepstakes had gewonnen. Toen hij wakker werd, bleek zijn bed de zee op gedreven te zijn.’
De kans dat iemand de Sweepstakes wint na daarover gedroomd te hebben is niet erg groot. Sommigen menen zelfs dat zoiets geen toeval kan zijn. [...] laat in dit absurde voorbeeld iets gebeuren dat nog veel onwaarschijnlijker is. Toch zal niemand beweren dat deze belevenis een paranormale verklaring behoeft. Dat komt omdat wij geen enkel zinvol verband kunnen ontdekken tussen een droom over de Sweepstakes en een bedreis op zee. Opmerkelijke toevallen bestaan slechts bij de gratie van de betekenis die wij eraan toekennen.
Stel, iemand schrijft een brief aan zijn vriend Hans en op dat moment stopt er een brandweerwagen voor de deur. Dit voorval krijgt pas betekenis wanneer we bijvoorbeeld weten dat Hans bij de brandweer werkt, zijn vrouw bij een brand heeft verloren of op vakantie is geweest in een oude brandweerwagen. Zodra wij een verband of overeenkomst zien tussen twee gebeurtenissen hebben ze voor ons gevoel iets met elkaar te maken.
Wij hebben allemaal sterk de neiging om zinvolle patronen in onze ervaringen te ontdekken. Als we die niet vinden, blijven dingen betekenisloos; ze hangen als los zand aan elkaar. De grillige vormen van een knoestige boom hebben geen betekenis, totdat ik er plotseling een apenkop in ontdek. Vanaf dat moment is het moeilijk om de aap niet meer te zien, zo duidelijk springt hij nu uit de context naar voren. Als we een patroon eenmaal gesignaleerd hebben, blijft het zich aan ons opdringen.
Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quoteHidden meanings
Not all sporadically occurring combinations of events are considered paranormal. "... dreamed that he had won the Irish Sweepstakes. When he woke up, his bed turned out to be driven out to sea." The chance that someone wins the Sweepstakes after dreaming about it is not very big. Some even believe that such a thing cannot be a coincidence. [...] this absurd example lets something happen that is even more unlikely. Yet no one will claim that this experience needs a paranormal explanation. That's because we can't discover any meaningful connection between a dream about the Sweepstakes and a bed trip at sea. Notable coincidences exist only by the grace of the meaning we assign to them.
Suppose someone writes a letter to his friend Hans and a fire truck stops at the door. This incident only becomes meaningful when we know, for example, that Hans works for the fire brigade, has lost his wife in a fire or has been on holiday in an old fire engine. As soon as we see a connection or similarity between two events, we feel that they have something to do with each other. We all have a strong tendency to discover meaningful patterns in our experiences. If we don't find it, things remain meaningless; they hang together like loose sand. The whimsical shapes of a gnarled tree have no meaning until I suddenly discover a monkey head in them. From that moment on it is difficult not to see the monkey anymore, so clearly it now jumps out of the context. Once we have identified a pattern, it continues to impose on us.
Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote

[...] meende dat de Kirlian-foto’s aantoonden dat planten en dieren niet alleen een fysiek lichaam hebben, maar ook een zogenaamd energielichaam dat uit bioplasma bestaat. Hij fotografeerde bladeren waarvan een gedeelte was weggesneden en merkte op dat ook rondom het ontbrekende deel een aura zichtbaar bleef. Dit verschijnsel werd bekend onder de naam ‘phantom leaf’ (spookblad).
Het principe van de Kirlian-fotografie werd al in de vorige eeuw ontdekt. [...] In de geïoniseerde lucht rondom het object treedt een zogenaamde corona-ontlading op, waarbij licht vrijkomt. Dit effect kan geheel natuurkundig worden verklaard. Dat het niets te maken heeft met levensenergie of bioplasma blijkt onder andere uit het feit dat elektrische foto’s van levenloze voorwerpen (bijvoorbeeld een geldstuk) eveneens een duidelijke aura te zien geven. Bovendien heeft men vastgesteld dat er in een vacuüm geen aurafoto’s kunnen worden gemaakt [...] Tot nog toe zijn er onvoldoende aanwijzingen dat psychische factoren rechtstreeks invloed hebben op het resultaat van een Kirlianfoto. Wel kunnen we verwachten dat ze indirect van invloed zijn. Zo heeft iemand die angstig is vaak klamme handen, terwijl een opgewonden persoon waarschijnlijk harder op het fotopapier zal drukken. Kleine veranderingen in de activiteit van de zweetkliertjes hebben al een zichtbaar effect op de gefotografeerde aura. Ook is het niet uitgesloten dat ziekten in enkele gevallen kunnen worden vastgesteld als ze de chemische samenstelling van het zweet veranderen.
De meest spectaculaire claim van de Kirlian-fotografie was ongetwijfeld het eerder genoemde ‘phantom leaf’-effect. [...] Verscheidene onafhankelijke onderzoekers vonden geen spoor van het fantoom. Mijn eigen aurafoto’s leverden evenmin iets op. Als het spook werkelijk bestaat, dan laat het zich in ieder geval aan maar heel weinig mensen zien. Vermoedelijk duikt het voornamelijk op wanneer men de metalen afdekplaat niet goed reinigt voordat er een nieuwe foto wordt gemaakt.

Rob Nanninga
Rob Nanninga quote, courtesy Mushroom, Cannabis, leaf Kirlian photography
Rob Nanninga quote

[...] believed that the Kirlian photos showed that plants and animals have not only a physical body, but also a so-called energy body consisting of bioplasma. He photographed leaves, part of which was cut away and noted that an aura remained visible around the missing part. This phenomenon came to be known as the "phantom leaf". The principle of Kirlian photography was already discovered in the last century. [...] A so-called corona discharge occurs in the ionized air around the object, whereby light is released. This effect can be explained entirely physically. The fact that it has nothing to do with life energy or bioplasm is evident from the fact that electrical photos of inanimate objects (for example a coin) also show a clear aura. Moreover, it has been established that no aura photos can be taken in a vacuum [...] So far, there is insufficient evidence that psychological factors directly influence the result of a Kirlian photo. We can expect that they have an indirect influence. For example, someone who is anxious often has clammy hands, while an excited person is likely to press harder on the photo paper. Small changes in the activity of the sweat glands already have a visible effect on the photographed aura. It is also not excluded that in some cases diseases can be diagnosed if they change the chemical composition of the sweat.The most spectacular claim of Kirlian photography was undoubtedly the aforementioned phantom leaf effect. [...] Several independent researchers found no trace of the phantom. Nor did my own aura photos yield anything. If the ghost really exists, then at least it shows itself to very few people. Presumably it mainly appears when the metal cover plate is not cleaned properly before a new photo is taken.

Rob Nanninga
Rob Nanninga quote, courtesy Mushroom, Cannabis, leaf Kirlian photography
Rob Nanninga quote

De spiritistische rage sloeg kort na 1850 over naar Europa. Daar werd vooral het kantelen van tafels populair als methode om met de geesten in contact te komen. [...] Hij leviteerde tafels, materialiseerde geesteshanden, liet een accordeon uit zichzelf spelen (vooral het lied ‘Home Sweet Home’ had zijn voorkeur), verplaatste op afstand voorwerpen, pakte gloeiende kolen uit het vuur, en zweefde soms zelfs naar de zoldering. [...] En [...] zijn de ooggetuigenverslagen in alle gevallen zeer onvolledig. Zo is het meestal niet duidelijk hoe goed de seancekamer was verlicht. Als we bijvoorbeeld lezen: ‘Bij vier verschillende aangelegenheden werden bloemen, die in een vaas stonden, mij in handen gegeven,’ dan weten we niet of men de 25 bloemen door de lucht kon zien zweven. Sommige ooggetuigen schreven dat er tijdens de seance een brandende olielamp of kaars op tafel stond, maar vervolgens lezen we dat de tafel in schuine stand de lucht in rees. Vreemd genoeg viel er nooit iets om.
Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote
The spiritualist craze spread to Europe shortly after 1850. There, the tilting of tables in particular became popular as a method of contacting the spirits. [...] He levitated tables, materialized ghosts, let himself play an accordion (especially the song 'Home Sweet Home' was his preference), moved objects remotely, picked up glowing coals from the fire, and sometimes even floated to the ceiling. [...] And [...] the eyewitness accounts are in all cases very incomplete. For example, it is usually not clear how well the seance room was lit. For example, if we read, "On four different occasions, flowers in a vase were given into my hands," we do not know if the flowers could be seen floating in the air. Some eyewitnesses wrote that during the seance there was a burning oil lamp or candle on the table, but then we read that the table was tilted up into the air. Strangely, nothing ever fell over.
Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote: 
De uittreder wordt zich weer bewust van zijn lichaam, zodat het lijkt alsof hij plotseling is ‘teruggekeerd’. Een dergelijke wisseling van perspectief kan ik illustreren met een eigen ervaring. Ik had enige jaren geleden een heldere droom waarin ik helaas niet veel meer heb gedaan dan een beetje rondvliegen. Op een gegeven moment besloot ik er een einde aan te maken, maar het lukte mij niet om wakker te worden. Verschillende malen dacht ik weer de controle over mijn lichaam te hebben om meteen daarna te beseffen dat de droom nog steeds voortduurde. Ik wist dat ik in bed lag, maar ik voelde mijn lichaam niet en kon me ook niet bewegen. Dat was een vrij onplezierige toestand waaraan plotseling een einde kwam toen er wat speeksel uit mijn mond droop. Die sensatie was voldoende om mijn lichaamsbewustzijn onmiddellijk te doen terugkeren.
Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote:
THE ASTRAL TRAVELER BECOMES AWARE OF HIS BODY AGAIN, SO THAT IT APPEARS AS IF HE HAS "RETURNED" SUDDENLY. 

I CAN ILLUSTRATE SUCH A CHANGE OF PERSPECTIVE WITH MY OWN EXPERIENCE. SOME YEARS AGO I HAD A LUCID DREAM IN WHICH UNFORTUNATELY I DIDN'T DO MUCH MORE THAN FLY AROUND A BIT. AT SOME POINT I DECIDED TO END IT, BUT FAILED TO WAKE UP. SEVERAL TIMES I THOUGHT I HAD REGAINED CONTROL OF MY BODY AND THEN IMMEDIATELY AFTERWARDS REALIZED THE DREAM WAS STILL GOING ON. I KNEW I WAS IN BED, BUT I DIDN'T FEEL MY BODY AND COULDN'T MOVE.THAT WAS A PRETTY UNPLEASANT SITUATION THAT SUDDENLY ENDED WHEN SOME SALIVA DRIPPED FROM MY MOUTH. THAT SENSATION WAS ENOUGH FOR MY BODY AWARENESS TO RETURN IMMEDIATELY. 

ROB NANNINGA
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote:
[…] gaf zijn cursisten de opdracht om zich voor te stellen dat zij zojuist met succes het vuur hadden getrotseerd. […] ‘Verscheidene minuten lang schudden de schijnbaar waanzinnig geworden cursisten met hun vuist naar de nachtelijke hemel en riepen: “Yay, I did it! Yahoo!” Daarna ging iedereen weer naar binnen voor een nieuwe peptalk […]
[…] beweerde zijn cursisten in een bijzondere bewustzijnstoestand te kunnen brengen, die hij ‘congruentie’ noemde. Op het moment dat zij zich in deze congruentietoestand bevonden, moesten zij hun vuist een aantal malen stevig dichtknijpen. Volgens de simpele theorie […]  konden de cursisten zich na deze oefening op elk gewenst moment in de juiste bewustzijnstoestand brengen door eenvoudig hun rechtervuist te ballen. Om een uur ’s nachts was het eindelijk zover. [...] gaf de laatste aanwijzingen: in een normaal tempo en rechtop lopen, diep ademhalen, naar de hemel kijken, denken aan een koele plaats en de woorden ‘Cool moss’ hardop herhalen. Bovendien moest niemand vergeten om zijn voeten meteen na afloop goed af te vegen. […]
Hiermee meende hij te hebben aangetoond dat iedereen in staat is om zonder speciale voorbereiding over vuur te lopen. De parawetenschapper [...] beweerde dat de vrijwilligers geen blaren hadden opgelopen omdat [...] hen door middel van zijn inleidende lezing een sterk geloof in eigen kunnen had gegeven. Deze bewering is onweerlegbaar, omdat mensen überhaupt niet op hete kolen zullen gaan lopen zolang ze vrezen dat ze zich zullen branden. Enig vertrouwen in een goede afloop is dus een noodzakelijke voorwaarde. Evenzo zullen parachutisten niet vrijwillig uit een vliegtuig springen indien ze geen vertrouwen hebben in hun parachute. Dat betekent niet dat de parachute alleen opengaat als zij zich in de juiste bewustzijnstoestand bevinden! De hypothese [...] zou getest kunnen worden door mensen onder dwang het vuur over te jagen.
Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Rob Nanninga quote:
[…] instructed his students to imagine that they had just successfully faced the fire. […] "For several minutes, the seemingly insane students shook their fists at the night sky and shouted," Yay, I did it! Yahoo! ” Then everyone went back in for another pep talk […].
[…] claimed to be able to put his students into a special state of consciousness, which he called "congruence". When they were in this congruence state, they had to squeeze their fist firmly several times. According to the simple theory […], after this exercise, the students could bring themselves into the correct state of consciousness at any time by simply clenching their right fist. It finally happened at one o'clock in the morning. [...] gave the final clues: walk at a normal pace and upright, take a deep breath, look at the sky, think of a cool place and repeat the words "Cool moss" out loud. Plus, no one should forget to wipe their feet right afterwards. [...]
In doing so, he believed he had shown that anyone is capable of walking on fire without special preparation. The para scientist [...] claimed that the volunteers had not blistered because [...] had given them a strong belief in their own ability through his introductory talk. This claim is irrefutable because people are not going to walk on hot coals at all as long as they fear they will burn themselves. Some confidence in a good outcome is therefore a necessary condition. Likewise, paratroopers will not voluntarily jump out of a plane if they are not confident in their parachute. That does not mean that the parachute will only open when they are in the correct state of consciousness! The hypothesis [...] could be tested by forcibly sending people across the fire.

Rob Nanninga
Rob Nanninga quote
Website Powered by WordPress.com.
%d bloggers like this: