Tag Archives: Stichting Skepsis

Wanderjahre (journeyman years) – Lion Hearts IX

Lion Hearts

Studio Portrait by Mayumi Acosta Photography

* Wanderjahre: Journeyman years, after successfully completing the training, a time to go out into the world and gain life experience. Then follows the Master test.

Content

2021
Lion 10!
Gallery
Aviator in town, Darkwood, Henryk Vogel
A tribute to the Night Witches, “Unknown Soldier” and to Darkwood:
Family, mother
Miracles and other wonders
Gallery continued

2021

It has been seven years since the day of Rob Nanninga’s passing. Extremely good, transformative Lion Hearts times followed, and my another-Davis-relationship with Rob Nanninga still burns unabated.

Living without roommates since the start of the pandemic, I remained in one of the two small rooms until the small space started to creep up on me and in March 2021, I moved into the large Master bedroom…

View original post 1,572 more words

Wanderjahre (zwerfjaren) – Leeuwenharten IX

Leeuwenharten

Studio Portrait by Mayumi Acosta Photography

* Wanderjahre = zwerfjaren. Na het succesvol voltooien van de opleiding een tijd om de wereld in te trekken en levenservaring op te doen. Daarna volgt de Meestertoets.

Inhoud

2021
Leeuw 10!
Galerij
Vliegenier in de stad, Darkwood, Henryk Vogel
Eerbetoon aan de Nachtheksen, de “Onbekende Soldaat” en aan Darkwood
Familie, moeder
Mirakels en andere wonderen
Galerij vervolgd

My Dear Prospective Sweetie: You’re Just Too Marvelous, I Don’t Know Any Words Ready, Willing and Able, 1937

2021

Rob Nanninga overleed zeven jaar geleden. Extreem goede, transformatieve Leeuwenharten tijden volgden, en mijn Another Davis relatie met Rob Nanninga brandt onverminderd voort.

Sinds de pandemie in 2020 kwam ik zonder huisgenoten te leven en nog lang bleef ik in een van de twee kleine kamers van het huis slapen, maar de beperkte ruimte begon me te bekruipen en ik “verhuisde” in maart 2021 naar de Master…

View original post 1,635 more words

Stan Pluijmen

Not your average private investigations!

Parameter

Stan Pluijmen
Stan Pluijmen

“Wie is Stan Pluijmen?” Onlangs kreeg ik deze vraag naar aanleiding van deze YouTube clip. Stan Pluijmen draait al een hele tijd mee in de Joran van der Sloot zaak, maar blijft relatief (erg) onbekend. Hoe ik tot dit specifieke blog gekomen ben, kunt u lezen in voorgaande blogs, het eerste blog dateert van 2015.

Stan Pluijmen wordt geboren op 16 januari 1989 te Geleen in Limburg. Alternatieve spelling van zijn naam is “Stan Pluymen”. Volgens Stans berichtgeving leerde hij Joran van der Sloot in 2008 kennen. Beide zijn verwoede pokeraars.

Stan Pluijmen, oudere foto

In 2009 komt Stans naam voor het eerst bovendrijven in de media als de securityconsultant die in 2008 ontdekte dat er een pizza’s-voor-één-cent-beveiligingslek was bij Just-Eat.nl. Ook Nu.nl maakt melding van deze zaak.

Moordgedachten

Fast forward 2010: Van der Sloot was na verhoren in de Natalee…

View original post 2,427 more words

Stan Pluijmen

Not your average private investigations!

Parameter

Stan Pluijmen
Stan Pluijmen

Who is Stan Pluijmen? “Recently I got this question with this YouTube clip. Stan Pluijmen has been involved in the Joran van der Sloot case for a long time, but remains relatively (very) unknown. How I came to this specific blog, you can read in previous blogs, the first blog dates from 2015.

Stan Pluijmen was born on January 16, 1989 in Geleen in Limburg. Alternative spelling of his name is “Stan Pluymen”. According to Stan’s reports, he met Joran van der Sloot in 2008. Both are avid poker players.

Stan Pluijmen, older photo

In 2009, Stan’s name surfaced for the first time in the media as the security consultant who discovered in 2008 that there was a pizzas-for-one-cent security leak at Just-Eat.nl. Nu.nl also reports about this case.

Murderous thoughts

Fast forward 2010: Van der Sloot had…

View original post 2,461 more words

De Vulkaan – Achter De Schermen Bij Robbert Van Den Broeke, Deel VI

Ik wil dit bizarre, maar volkomen ware verhaal met u delen!

Parameter

Inhoud

Robbert
Stan, Alan en anderen
Voetnoten

Dit blog is ook gepubliceerd op mijn Leeuwenharten WordPress. Als u zich afvraagt waarom dit toch aanzienlijke onderdeel ook op de Leeuwenharten website verschijnt: dit is een belangrijk deel van mijn leven en het heeft als zodanig ook een echte impact. Bovendien heeft het een zeer directe overlap met Rob Nanninga, aangezien ook hij hiermee bezig was en is, als het klopt dat er een leven na de dood is (in wat voor vorm dan ook). Ik krijg regelmatig de indruk dat Rob me helpt in deze zaak, als het ware de heren dwingt hun kaarten op tafel te leggen.  

Robbert

Al vijftien jaar ben ik met deze zaak bezig, een ongelooflijk lange tijd. Er zijn een paar noemenswaardige veranderingen en ontwikkelingen.

Het eerste noemenswaardige feit is dat ik Robbert van den Broeke definitief geblokkeerd heb in het zenden van emails naar…

View original post 5,216 more words

The Volcano – Behind The Scenes Of Robbert Van Den Broeke, Part VI

I want to share with you this enigmatic story!

Parameter

Content

Robbert
Stan, Alan and others
Footnotes

This blog is also published on my Lion Hearts WordPress. If you wonder why this extensive piece also appears there: this is an important part of my life and it really has an impact. Moreover, it has a very direct overlap with Rob Nanninga since he was and is also working on this, if it is true that there is afterlife. Also, I get the impression that Rob is helping me in the "background", that he is forcing the gentlemen to show their cards.

Robbert

I have been involved in this case for fifteen years now, an incredible long time. There are a few notable developments.

The first one is that I finally have blocked Robbert van den Broeke from sending emails to me. His official acquittal in the threat case for which he was arrested, allegedly for lack of evidence, in…

View original post 4,232 more words

Ascension – Lion Hearts VIII

Enjoy in this crazy, amazing year 2020!

Lion Hearts

Rob Nanninga's last address in The Netherlands: Westerkade 20. 
Constantia Oomen's last address in The Netherlands: Weststraat 20. 
20+20 2020
Publication date 5-20-2020, in the Netherlands + 9h: 5-21-2020 (Ascension Day 2020)

Content

(2019-)2020

Gym blues
Plans for the Netherlands

Magical Realism continues

Robbert and Stan

Robbert
Stan and Alan

Edibles

The Brakes

Future

Rob Nanninga quotes

Gallery 2020

Footnotes

(2019-)2020

A year that leaves no stone unturned! To change our life. This planet’s life? To change my life? Nature-endorsed! Or so it seems. The odds are turning in a dramatic way. A pandemic. And no clairvoyant (if they exist) predicted that. This is Lion Hearts VIII with mostly a daily-life update, so not so much about dreams and out-of-body experiences.

I am not in contact with my ex at the moment. I did jump out of an airplane with him on June 13, 20191

My unemployment status is…

View original post 9,064 more words

Hemelvaart – Leeuwenharten VIII

Enjoy in this amazing year 2020!

Leeuwenharten

Rob Nanninga's laatste adres in Nederland: Westerkade 20. 
Constantia Oomen's laatste adres in Nederland: Weststraat 20. 
20+20 2020
Publicatiedatum 20-5-2020, in Nederland +9uur: 21-5-2020 (Hemelvaartsdag 2020)

Inhoud

(2019-)2020

Sportschool blues
Plannen voor Nederland

Magisch Realisme gaat door

Robbert en Stan (en anderen)

Robbert
Stan en Alan

Edibles

De rem

Toekomst

Rob Nanninga quotes

Galerij 2020

Voetnoten

(2019-)2020

Een jaar waarin de onderste steen boven komt! Om ons leven te veranderen. Het leven van deze planeet? Mijn leven? Van harte aanbevolen door Moeder Natuur! Het lijkt er zeker op. De kansen zijn op een dramatische manier aan het keren. Een pandemie! En geen enkele helderziende (als die al bestaan) heeft dat voorspeld. Dit is Leeuwenharten Deel VIII met voornamelijk een update over mijn dagelijkse leven, en veel minder over dromen en uittredingen.

Op dit moment heb ik geen contact met mijn ex, maar ik sprong wel uit een vliegtuig met hem…

View original post 11,243 more words